Onze missie

Goudriaan is van oorsprong een dorp met een landelijk karakter. Wij willen dit handhaven in overleg met de inwoners.

Mooi Goudriaan is:

1. Vóór herontwikkeling van boerderijen, tegen sloop van boerderijen (wel of geen monument).

2. Vóór kleinschalige bedrijven die het woonklimaat niet aantasten, tegen bedrijven die geluids- en verkeersoverlast veroorzaken.

3. Vóór instandhouding van het huidige slagenlandschap, tegen bedrijventerreinen in Goudriaan.

4. Vóór goede verlichting voor een veilig gevoel, tegen overbodig gebruik van licht.

5 Vóór ‘streekeigen’ bebouwing, tegen panden die niet passend zijn in onze omgeving (zgn. verrommeling)

Onze doelstelling willen wij bereiken door:

1. Ons aan te sluiten bij verenigingen/stichtingen met dezelfde doelstelling.

2. In overleg te treden met besluitvormers, zoals gemeenteraadsleden, burgermeester en wethouders, leden van de provincie en leden van de Tweede Kamer.

3. Deel te nemen aan inspraakrondes.

4. Alternatieven aan te dragen voor verrommelde plekken in het dorp en daar – indien nodig – financiers voor te zoeken.

Steun ons om het agrarische karakter van Goudriaan te behouden en wordt donateur door een bijdrage van € 10,- te storten op NL38RABO0110111540 t.n.v. Stichting Mooi Goudriaan.